Súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 5 rokov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail – monaron@monaron.com, listová zásielka na adresu: Ing.Marek Bôžek – ARMY ORIGINAL, Vitanová 281,027 12 Vitanová).

Pod pojmom „marketingové informácie“ (ďalej len „Účel súhlasu“), t.j. sa rozumie: Ponúkanie alebo propagácia výrobkov a služieb Predávajúceho, vrátane zasielania informácií a informačných e-mailov tzv.“newsletter“ o usporiadaných akciách, kampaniach, výrobkoch, službách a iných aktivitách realizovaných najmä na podporu predaja. Zasielanie Obchodných oznámení na elektronickú adresu (e-mail) Zákazníka, najmä podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov, ako aj na kontaktovanie Zákazníka prostriedkami elektronickej diaľkovej komunikácie (telefonický kontakt, krátke textové správy – SMS, správy elektronickej pošty).

Každý informačný e-mail tzv. „newsletter“ obsahuje aj možnosť odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.monaron.com

Tieto nákupné podmienky sú platné od 29.06.2020. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.