Obchodné podmienky

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.monaron.com sú pre obe zmluvné strany záväzné.

Pre začatie procesu vrátenia alebo reklamácie tovaru je vyplňte elektronický formulár na linku www.monaron.com/help.  

Odoslanie tovaru bez vyplnenia elektronického formulára môže predĺžiť spracovanie Vášho vrátenia!
Po vyplnení elektronického formulára budete priebežne informovaný o postupe vrátenia, alebo reklamácie tovaru.

Predávajúci je: Ing. Marek Bôžek - ARMY ORIGINAL, Vitanová 281, 027 12 Vitanová
Číslo živn. reg.: 560-15515
IČO: 45 932 603, DIČ: 1083158824, IČ DPH: SK1083158824
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK90 0900 0000 0051 1510 0741

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácií objednávky.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode na webovom sídle www.monaron.com tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku a to výlučne prostredníctvom webového rozhrania.

Objednávku Kupujúci uskutoční tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, následne zvolí spôsob doručenia a spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky obdrží kópiu objednávky e-mailom s potvrdením a údajov súvisiacich s jej realizáciou. V prípade, že tovar nie je možné doručiť do 7 pracovných dní, bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.

V deň expedovania zásielky je Kupujúci informovaný e-mailom a sms. Kupujúcemu bude spolu s originálnym nepoškodeným tovarom doručená faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list. V prípade, že sa faktúra nezachová, môžete o jej opätovné vystavenie požiadať prostredníctvom e-mailu: support@monaron.com

Spotrebiteľom (zákazníkom/kupujúcim) sa myslí v tomto texte fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby alebo taká osoba, ktorá zamýšľa vykonať nákup týchto produktov alebo služieb. Dodávateľom (predávajúcim) sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. “zmluvu na diaľku”. Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne/ webovom sídle.

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

Kupujúci sa zaväzuje:

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. V prípade ak dôjde k náhlemu vypredaniu objednaného tovaru, resp. chybe v objednávkovom systéme, Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty či zloženia objednávky. Pošta doručí zásielku do 1-3 pracovných dní od expedovania.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar zasiela predávajúci kuriérskou spoločnosťou na adresu udanú kupujúcim v objednávke. Pri dodávke na dobierku zaplatí kupujúci plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Pri platbe vopred bude zásielka expedovaná po prijatí online platby.

Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do doby expedície tovaru. Zrušenie objednávky kupujúci zašle na e-mail: support@monaron.com, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. Ak bola zrušená objednávka vopred uhradená on-line platbou, cena za tovar bude kupujúcemu vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky. Objednávateľ je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebné údaje (IBAN, BIC kód a meno majiteľa účtu) včas a v správnej forme.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru či jeho súčastí ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O zrušení objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Vrátenie tovaru

Podľa § 8 zákona 102/2014 Z.z., môže spotrebiteľ (kupujúci) tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. V tomto prípade je spotrebiteľovi (kupujúcemu) vrátená celá fakturovaná suma za produkt. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ (zákazník) je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci v prípade, ak výrobok plne zodpovedal prezentovanému popisu a nebol poškodený.

Pre začatie procesu vrátenia tovaru vyplňte elektronický formulár na linku www.monaron.com/help.  

Odoslanie tovaru bez vyplnenia elektronického formulára môže predĺžiť spracovanie Vášho vrátenia!
Po vyplnení elektronického formulára budete priebežne informovaný o postupe vrátenia, alebo reklamácie tovaru.

Tovar j[e potrebné vrátiť na adresu: Ing. Marek Bôžek - ARMY ORIGINAL Vitanová 281, 027 12 Vitanová. Tovar nesmie byť poškodený ani iným spôsobom nesmie byť znížená jeho hodnota.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu (ak je uvedenie do pôvodného stavu možné). V prípade ak nie je možné tovar uviesť do pôvodného stavu, bude tovar odoslaný naspäť ku kupujúcemu, bez nároku na vrátenie kúpnej ceny navyše kupujúci uhradí náklady spojené s opätovným zasielaním tovaru.

Tovar vrátený na spôsob dobierky predávajúci neprevezme. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená po skontrolovaní vráteného tovaru do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

V prípade ak si kupujúci zakúpi tovar v akciovom/výhodnom sete, je pri vrátení tovaru nutné zaslať späť celý set. Nie je možné set deliť či meniť jeho zloženie.

V prípade vrátenia neúplného, znehodnoteného, poškodeného, znečisteného či používaného setu predávajúci ihneď upovedomí kupujúceho o chýbajúcej/poškodenej časti/častiach.

Ak kupujúci nedoručí ani po vyzvaní predávajúceho zvyšné časti tovaru/setu, bude tovar odoslaný naspäť ku kupujúcemu, bez nároku na vrátenie kúpnej ceny navyše kupujúci uhradí náklady spojené s opätovným zasielaním tovaru.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak dôjde k výmene vadnej súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka, začína plynúť nová záručná doba 24 mesiacov na danú súčiastku. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním, vrátane neodborného servisného zásahu.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom je stanovená na 12 kalendárnych mesiacov.

Záručný servis kupujúci vybavuje u predávajúceho. Informácie o pozáručnom servise poskytneme na vyžiadanie e-mailom alebo telefonicky.

Vrátenie prebieha prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára pre vrátenie na webovej stránke www.monaron.com/podpora.

Kupujúci môže využiť na zaslanie tovaru späť k predávajúcemu tu istú prepravnú spoločnosť, ktorou mu bol tovar doručený od predávajúceho, zaslať tovar prostredníctvom Slovenskej pošty (zásielka nesmie byť na dobierku, ináč nebude predávajúcim prebraná), alebo prostredníctvom vlastného kuriéra. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci.

Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

Pri reklamácii: balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – meno a priezvisko, prípadne údaje obchodnej spoločnosti/fyzickej osoby – podnikateľa, spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail.

Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka, alebo doporučene ako list prostredníctvom pošty. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Tovar odporúčame poistiť. Reklamovaný tovar musí byť dodaný mechanicky nepoškodený, bez neodborných zásahov.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru kupujúcemu.

V súlade s §598 zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení, má kupujúci nárok na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Predávajúci ponúka možnosť využiť služby asistovanej prepravy reklamovaného tovaru od kupujúceho späť k predávajúcemu ako najlacnejšiu alternatívu.

Predávajúci rozhodne o reklamácii čo najskôr avšak najneskôr do 30 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol. Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii alebo prijatí objednávky uložené výlučne na serveri www.monaron.com v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám.

V našich databázach sú ukladané nasledujúce osobné údaje: Meno, Priezvisko, Doručovacia adresa, Telefónne číslo, E-mail.

Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov a chod internetového obchodu www.monaron.com

Vaše osobné údaje sa ukladajú v databázach www.monaron.com na dobu 10 kalendárnych rokov. O vymazanie osobných údajov z databázy na www.monaron.com môžete požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese monaron@monaron.com.

O vymazaní údajov resp. zrušení registrácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu www.monaron.com sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe.